جهت عضویت در کانال تلگرام تکتاوب کلیک کنید

قرارداد

قرارداد طراحی وب سایت: ……………………………………
این قرارداد در تاریخ ………………………. فی ما بین …………………………… که ازین پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و ……………………… که از این پس در این قرارداد طراح نامیده می شود، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.
1-  مشخصات نمایندگان طرفین:
1-1 مشخصات طراح:
نام طراح: …………………………………… پست الکترونیک: …………………………………… تلفن تماس: ……………………………………
1-2 مشخصات کارفرما:
نام شرکت: …………………………………… نام نماینده: …………………………………… سمت: ……………………………………
پست الکترونیک: …………………………………………………………………….. تلفن تماس: ……………………………………
تبصره :  نماینده معرفی شده از سمت کافرما تام الاختیار است و کلیه تائیدیه ها از طرف ایشان انجام می شود.

ماده یک:  موضوع قرارداد

انجام كلیه خدمات و امكانات الحاقی آن با خدمات جانبی،که در پیوست شماره یك آمده است و به این قرارداد الحاق می باشد.

ماده دو:  مبلغ قرارداد

مبلغ كل این قرارداد ……………………… ریال می باشد كه طرف قرارداد متعهد است پنجاه درصد از كل مبلغ را كه  ………………..  ریال می باشد به عنوان پیش پرداخت بصورت نقدی یا واریز بحساب  ……………….. بانك ………………..  بنام ……………………………… صورت می گیرد، پرداخت نماید و مابقی را در زمان تحویل وب سایت پرداخت نماید.

ماده سه:  مدت انجام قرارداد

مدت انجام پروژه پس از دریافت كامل اطلاعات از سوی طرف قرارداد ………… روز كاری خواهد بود.

تبصره: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خوا هد شد كه طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تائید یا ارائه نظرات تكمیلی نماید. بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف قرارداد در مدت بیشتر از سه روز كاری، برداشت طراح، تائید موارد گزارش شده خواهد بود.

ماده چهار:  تعهدات کارفرما

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت از قبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحه اصلی، چارت شركت و … را در هر زمانی كه طراح درخواست می كند و در اسرع وقت در اختیار طراح قرار دهد.

طرف قرارداد متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ قرارداد در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت 10 روز كاری از تاریخ تحویل سایت، طراح اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.

طرف قرارداد متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه كتباً به طراح معرفی نماید.

حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده طرف قرارداد است.

جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر عهده طرف قرارداد می باشد، بجز قراردادهایی كه پروژه تحقیق و تولید محتوای آنها به عهده طراح باشد.

پس از تائید قالب وب سایت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغییر كلی و ساختاری در ظاهر وب سایت كه منجر به طراحی مجدد گرافیكی سایت شود، طبق تعرفه های روز توسط طراح تعیین شده و طرف قرارداد میبایست هزینه های مزید بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.

طراح موظف می باشد كه طراحی قالب وب سایت را طبق خواسته طرف قرارداد كه در فرم برنامه ریز ی پروژه قبل از قرارداد به ایمیل طراح  فرستاده است، طراحی نموده و طرف قرارداد میبایست یكی از آن را تایید كند و در غیر اینصورت طرف قرارداد موظف به پرداخت هزینه ای كه مجدداً طراح به وی جهت طراحی مجدد قالب اعلام می كند، می باشد.

ماده پنج:  تعهدات طراح

طراح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید كارفرما انجام دهد.

هرگونه تقاضای تغییر در عملكرد برنامه كه فراتر از تعهدات طراح در ماده یك قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.

طراح متعهد می گردد ناظر فنی پروژه را در یك جلسه آموزشی، آموزش داده و ناظر را با كلیه امكانات و نحوه استفاده از سایت آشناسازد.

طراح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقداركه در پیوست ماده یك قرارداد آمده است موظف به انجام این كار است.

مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی كه در كدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت كه باعث از بین رفتن یا اشكال در وبسایت گردد به عهده طرف قرارداد بوده و طراح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد . هزینه رفع اینگونه اشكالات طبق تعرفه های روز طراح و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به طراح پرداخت می شود.

طراح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همكاری و مساعدت كامل نموده و تحویل پروژه را به تائید ناظر فنی طرف قراردادبرساند.

ماده شش:  حقوق، مالكیت مادی و معنوی

كلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به طرف قرارداد می باشد و طراح پس از كسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذكوراستفاده نماید.

ماده هفت:  گارانتی و پشتیبانی

وبسایت طرف قرارداد، از لحاظ رفع كلیه اشكالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی، به مدت یک هفته پس از اتمام پروژه و بصورت رایگان از سوی طراح گارانتی میگردد.

تبصره یک: ضمانت اجرای طراح این است كه وب سایت از كیفیت بالایی برخوردار بوده و عاری از نقص، و وب سایت با استفاده از همه مرورگرهای استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

دریافت فرم قرارداد