جهت عضویت در کانال تلگرام تکتاوب کلیک کنید

اطلاعات حساب

بانک پارسیان

بانک پارسیان

شماره حساب: 82000321581000
شماره کارت: 4991 7679 0610 6221
شناسه شبا: IR050540206782000321581000
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملی

بانک ملی

شماره حساب: 0303666943007
شماره کارت: 7141 8583 9974 6037
شناسه شبا: IR690170000000303666943007
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری