جهت عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

اطلاعات حساب

بانک پارسیان

بانک پارسیان

شماره حساب: ۸۲۰۰۰۳۲۱۵۸۱۰۰۰
شماره کارت: 4991 7679 0610 6221
شناسه شبا: IR۰۵۰۵۴۰۲۰۶۷۸۲۰۰۰۳۲۱۵۸۱۰۰۰
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملـت

بانک ملت

شماره حساب: ۴۶۶۸۴۸۰۰۰۶
شماره کارت: 4666 2433 3378 6104
شناسه شبا: IR۶۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۶۸۴۸۰۰۰۶
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملی ایـران

بانک ملی ایران

شماره حساب: ۰۳۰۳۶۶۶۹۴۳۰۰۷
شماره کارت: 7141 8583 9974 6037
شناسه شبا: IR۶۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۰۳۶۶۶۹۴۳۰۰۷
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

شماره حساب: ۴۴۴۹۱۱۰۷۶
شماره کارت: 9428 9705 7011 6037
شناسه شبا: IR۴۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۴۹۱۱۰۷۶
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری