جهت عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

اطلاعات حساب

بانک پارسیان

بانک پارسیان

شماره حساب: 82000321581000
شماره کارت: 4991 7679 0610 6221
شناسه شبا: IR050540206782000321581000
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملـت

بانک ملت

شماره حساب: 4668480006
شماره کارت: 4666 2433 3378 6104
شناسه شبا: IR600120000000004668480006
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملی

بانک ملی

شماره حساب: 0303666943007
شماره کارت: 7141 8583 9974 6037
شناسه شبا: IR690170000000303666943007
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک سپه

بانک سپه

شماره حساب: 99303160811
شماره کارت: 2884 3559 1012 5892
شناسه شبا: IR570150000000099303160811
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری