جهت عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

اطلاعات حساب

بانک پارسیان

بانک پارسیان

شماره حساب: 82000321581000
شماره کارت: 4991 7679 0610 6221
شناسه شبا: IR050540206782000321581000
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملـت

بانک ملت

شماره حساب: 4668480006
شماره کارت: 4666 2433 3378 6104
شناسه شبا: IR600120000000004668480006
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملی ایـران

بانک ملی ایران

شماره حساب: 0303666943007
شماره کارت: 7141 8583 9974 6037
شناسه شبا: IR690170000000303666943007
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

شماره حساب: 444911076
شماره کارت: 9428 9705 7011 6037
شناسه شبا: IR440160000000000444911076
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری