جهت عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

اطلاعات حساب

بانک ملـت

بانک ملت

شماره حساب: ۴۶۶۸۴۸۰۰۰۶
شماره کارت: ۴۶۶۶ ۲۴۳۳ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴
شناسه شبا: IR۶۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۶۸۴۸۰۰۰۶
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک ملی ایـران

بانک ملی ایران

شماره حساب: ۰۳۰۳۶۶۶۹۴۳۰۰۷
شماره کارت: ۶۹۷۸ ۰۹۴۴ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷
شناسه شبا: IR۶۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۰۳۶۶۶۹۴۳۰۰۷
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک انصـار

بانک انصار

شماره حساب: ۱-۷۴۷۹۶۱۲-۷۰۱-۱۴۴۱
شماره کارت: ۷۵۲۶ ۰۰۹۷ ۸۱۱۱ ۶۲۷۳
شناسه شبا: IR۳۵۰۶۳۰۱۴۴۱۷۰۱۰۷۴۷۹۶۱۲۰۰۱
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری

بانک پارسیان

بانک پارسیان

شماره حساب: ۸۲۰۰۰۳۲۱۵۸۱۰۰۰
شماره کارت: ۴۹۹۱ ۷۶۷۹ ۰۶۱۰ ۶۲۲۱
شناسه شبا: IR۰۵۰۵۴۰۲۰۶۷۸۲۰۰۰۳۲۱۵۸۱۰۰۰
نام صاحب حساب: محمدهادی نصیری